Category

นอกรอบรับปริญญา

Category

รับปริญญา ศิลปากร นอกรอบรับปริญญา น้องกริ๊ง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Graduation Ceremony Silpakorn University N’Ging

Thammasat university Graduation Tui and Cat รับปริญญา ธรรมศาสตร์ นอกรอบ ครึ่งวันบ่าย น้องตุ่ย และน้องแคท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Commencement Day Mahidol University Girls Group – รับปริญญามหาวิทยาลัยมหิดล รับปริญญานอกรอบกลุ่มมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รับปริญญามหาวิทยาลัยมหิดล – น้องบัณฑิตหลายคน ที่ชอบถ่ายภาพ และต้องการเก็บบันทึกความทรงจำนั้นเป็นภาพถ่าย มักจะถ่ายภาพรับปริญญานอกรอบ บางคนก็อาจจะถ่ายเดี่ยว หรือบางคนก็อาจจะรวมกลุ่มถ่ายกับเพื่อนๆ