Category

รับปริญญา

Category

Chulalongkorn university Graduation Ceremony Day, Pu Mai ช่างภาพรับปริญญา ตากล้องรับปริญญา น้องพู่ไหม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัณฑิตจุฬา